Lars Bygdemark

Född i Bureå, Västerbotten, numera bosatt på Bjärehalvön i Skåne.

Fotografutbildning i Gamleby, därefter anställd som flygfotograf vid Lantmäteriverket i Gävle. Verksam inom eget företag sedan 1989.
Specialiserad inom flygfotografi, arbetar bl a med samhällsplanerare och arkitekter inom stat och kommun.

Vid sidan av det dokumentära flygfotot, fotograferar han även landskapet ur en
estetisk synvinkel. Bilder med ett fascinerande linjespel och ytor som visar det mångfacetterade landskap vi lever i.
Boken "Det fria perspektivet" samt det stora praktverket "Sverige från ovan" visar prov på dessa konstnärliga bilder. Dessa har också visats på en rad museer och konsthallar.

Under "Artwork" kan man se exempel på dessa grafiskt rena flygbilder.


Ett Sverige ur fågelperspektiv

Den från Västerbotten bördige Lars Bygdemark är utan tvekan Sveriges främste flygfotograf. I trettiofem år har han för olika uppdragsgivare flugit över Sverige och tagit hundratusentals bilder av ett land med många landskapstyper. Böljande odlingslandskap med åkrar och fält som bildar stilfulla lapptäcken. Pittoreska småbyar och samhällen, eller stora städer där kvarter och gator formar spännande mönster. Vindlande kuststräckor med hundratusentals öar och skär. Skogar som sträcker sig så långt att mab nästan känner sig förlorad, fjäll som är höga, karga och vilda.
    I Lars Bygdemarks konstnärligt utmejslade bilder syns landskapets berättelser. Hans bilder fascinerar. Här framträder former som är skapade av människan, men som människorna själva inte ser att de skapat - plöjningspåren efter en traktor, den enorma timmerbröten, reningsverket eller öar som sticker upp i dimman. Inte förrän nu ser vi detta, sedan han med sin kamera i fågelperspektiv avläst och tolkat landskapet.
    Lars Bygdemark utsågs till "Årets naturfotograf 2004" av Naturvårdsverket och han har gett ut flera böcker, den mest omfattande och kända är Sverige från ovan (2006)

Ola KellgrenSweden from a Bird´s-Eye View

Lars Bygdemark, born and raised in Västerbotten, is without doubt Sweden´s foremost aerial photographer. On behalf of various clients, he has flown over Sweden for thirtyfive years, taking hundreds of thousands of pictures of a county presenting many different types of landscapes.
Rolling agricultural landscapes with arable lands and fields, forming stylish patchwork quilts. Small picturesque villages and communities, or large cities where blocks and streets form interesting patterns. Winding coastal stretches with hundreds of thousands of islands and islets. Forests that are so vast that they almost make you feel lost, mountains that are high, barren and wild.
   The stories of the landscape are visible in Lars Bygdemark´s artistically clean-cut pictures. His pictures fascinate. Forms created by humans appear there, forms we don´t realize that we have created - the ploughing tracks behind a tractor, the enormous log jam, the sewage treatment plant or islandsthat appear in the fog. We don´t see this until he has read and interpreted the landscape from a bird´s-eye view with his camera.
    Lars Bygdemark was recognized as Nature Photographer of the Year 2004, by the Swedish Environmental Protection Agency and has published several books. The most comprehensive and well-known book is Sverige från ovan, also published in English, Sweden from above (2006)

Ola Kellgren, The Museum of Västerbotten, Umeå